Horgász tavak, horgászat

Köszönet az adó 1%-áért Köszönjük azoknak, akik
adójuk 1%-át
a Egyesületünk számára ajánlották fel.
Adószámunk: 19207119-1-15

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • green color
  • blue color

SPORTHORGÁSZ EGYESÜLETEK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZHASZNÚ SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

E-mail Nyomtatás
FacebookIWIWGoogle bookmarkTwitterSatartlapJP-Bookmark

SPORTHORGÁSZ EGYESÜLETEK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZHASZNÚ SZÖVETSÉGE

/4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 23. fsz. 10./

A L A P S Z A B Á L Y A

 


 

Jóváhagyta: a Küldöttközgyűlés 2013. február 2.-án megtartott ülésén K-III/-7/2013. számú határozatával.

Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közhasznú Szövetsége


Alapszabálya

A Sporthorgászegyesületek Sz-Sz-B. Megyei Közhasznú Szövetségének Küldöttközgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló a 2011. évi CLXXV. törvény követelményei szerint készült módosított egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta el.


I.


A Szövetség neve, célja és feladata:

1.§.

(1) A Szövetség neve: Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár–Bereg megyei Közhasznú Szövetsége Rövidített elnevezés: Megyei Közhasznú HorgásznSzövetség (a továbbiakban, jelen Alapszabály alkalmazásában Szövetség.)
(2) A Szövetség székhelye:: 4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 23. fsz. 10.
(3) A Szövetség pecsétje: köriratban a szövetség neve, székhelye, középen: egy horog rajza
(4) A Szövetség telephelye: Győrtelek, Rákóczi út 53. és Nyíregyháza-Császárszállás, Kárász út 3.
(5) A Szövetség besorolása közhasznú szervezet.

2.§

A Szövetség a horgász egyesületek önkéntesen létrehozott társadalmi szerve, melynek célja:
a) a tagegyesületek érdekképviselete, érdekvédelme, törvényes működési feltételeinek segítése és javítása,

b) annak elősegítése, hogy a tagegyesületek a horgászetika szabályaira, a természet szeretetére és védelmére neveljék tagjaikat, az Országos Horgászrend betartása mellett, továbbá a társhatóságok segítése az orvhalászat és orvhorgászat elleni küzdelemben.

c) javítani a sporthorgászat feltételeit, a horgászsport fejlesztését.

A Szövetség az Ectv. 2. §. 20. bekezdése értelmében közhasznú tevékenységeket folytat, ami a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez, az alábbi közfeladatokhoz kapcsolódóan:

Környezetvédelem – az 1995. évi LIII. tv. a környezet védelmének általános szabályairól az alábbiak szerint
1. § (1)3 A törvény célja az ember és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítása, a környezet egészének, valamint elemeinek és folyamatainak magas szintű, összehangolt védelme, a fenntartható fejlődés biztosítása.
(2) A törvény a kiszámíthatóság és a méltányos teherviselés elve szerint megfelelő kereteket teremt az egészséges környezethez való alkotmányos jogok érvényesítésére és elősegíti:
a) a környezet igénybevételének, terhelésének és szennyezésének csökkentését, károsodásának megelőzését, a károsodott környezet javítását, helyreállítását;
b) az emberi egészség védelmét, az életminőség környezeti feltételeinek javítását;
c) a természeti erőforrások megőrzését, fenntartását, az azokkal való ésszerű takarékos és az erőforrások megújulását biztosító gazdálkodást;
d) az állam más feladatainak a környezetvédelem követelményeivel való összhangját;
e) a nemzetközi környezetvédelmi együttműködést;
f) a lakosság kezdeményezését és részvételét a környezet védelmére irányuló tevékenységben, így különösen a környezet állapotának feltárásában, megismerésében, az állami szerveknek és az önkormányzatoknak a környezet védelmével összefüggő feladatai ellátásában;
g) a gazdaság működésének, a társadalmi, gazdasági fejlődésnek a környezeti követelményekkel való összehangolását;
h) a környezetvédelem intézményrendszerének kialakítását, illetve fejlesztését;
i) a környezet védelmét, megőrzését szolgáló közigazgatás kialakítását, illetve fejlesztését.

természetvédelem – az 1996. évi LIII. tv. a természet védelméről
1. §

a) a természeti értékek és területek, tájak, valamint azok természeti rendszereinek, biológiai sokféleségének általános védelme, megismerésének és fenntartható használatának elősegítése, továbbá a társadalom egészséges, esztétikus természet iránti igényének kielégítése;
b) a természetvédelem hagyományainak megóvása, eredményeinek továbbfejlesztése, a természeti értékek és területek kiemelt oltalma, megőrzése, fenntartása és fejlesztése.

Állatvédelelem az 1998. évi XXVIII.sz. Állatvédelmi tv. vonatkozásai és az 1997. évi XLI. számú halászati és horgászati törvény a hal és élőhelyének védelmére vonatkozó paragrafusai alapján.

Kutatás, tudományos tevékenység, horgászati feltételek biztosítása, az 1997. évi halászati horgászati tv. vonatkozó paragrafusai alapján
Állami feladatokban való szerepvállalás az alábbiak szerint:
Állami horgászjegyek kiadása során, a Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága megbízásából, az 1997. évi halászatról és horgászatról szóló XLI. tv. és Végrehajtási Utasításaiban foglaltak szerint.
A horgászegyesületek és a horgászok egységes rendszerben nyomtatványokkal való ellátása, pl.: Fogási napló kiadása, az Állami statisztikákhoz való adatok összegyűjtése, összesítése, együttműködés a tudományos kutatás, oktatás területén a különböző kutató intézetekkel, iskolákkal. Állami horgász és Állami halász tanfolyamok, valamint vizsga szervezése megrendezése, bonyolítása, a kizárólagos Állami tulajdonban lévő holtágak, bányatavak, folyók, víztározók és csatornák halászati jogának hasznosítása a Magyar Állammal megkötött Haszonbérleti szerződés alapján.
Oktatás, képzés területén, a halászati őrök képzése, továbbképzése szintén a Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságának megbízásából, Állami horgászvizsga bizottságok létrehozása és működtetése.


3.§

A Szövetség a 2.§-ban meghatározott célkitűzések végrehajtása érdekében:

a) ellátja tagszervezetei érdekképviseletét és érdekvédelmét, segíti és javítja működési feltételeit,

b) szaktanácsot és egyéb szolgáltatásokat nyújt horgászati, haltenyésztési, szervezeti, gazdálkodási pénzügyi és jogi kérdésekben,

c) törekszik a folyók, tavak és a víztározók horgászati jogának megszerzésére, megtartására, illetve azokon a horgászati lehetőségek biztosítására, javítására,

d) halgazdálkodási, haltermelési és értékesítési, valamint egyéb gazdálkodói-vállalkozói tevékenységet folytat,

e) horgásztanyát létesíthet és üzemeltethet, igény szerint közreműködik, szervezi tagegyesületei számára a horgászüdülést és a horgász idegenforgalmat,

f) horgászversenyeket ír ki és rendez, gyermek és ifjúsági táborokat, vetélkedőket és szabad idős sport, víz-környezet és természetvédelemmel kapcsolatos rendezvényeket szervez. Ezen túlmenően horgász-sulikat, környezetvédelmi órákat tart, a gyermekek nevelése, oktatása, képességfejlesztése érdekében. Együttműködik az általános iskolákkal elsősorban a szemléltető oktatás területén,

g) megbízás alapján képviseli tagjait az állami és más szerveknél lévő eljárásokban,

h) kezdeményezően segíti új egyesületek létrehozását, a tagegyesületek egymás közötti és kívülállókkal való sokoldalú együttműködését,

i) kölcsönösségi alapon kapcsolatot tart fenn más horgász érdekeltségű szervezetekkel,

j) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési és önkormányzati képviselő jelöltet nem állít, és nem támogat.

k) tudományos ismeretterjesztés és szemlélet formálás, a természet és a vízi környezet védelme, állatvédelem, a vízpartok rendben tartása.

l) évente rendszeresen ismeretterjesztő anyagot készít tagegyesületei számára az aktuális kérdésekről, honlapján igény szerint megjelenést biztosít tagjai számára.

m) Nemzetközi kapcsolatokat ápol, kulturális, baráti és csereprogramokon keresztül (horgászversenyek, horgásztáborok, gasztronómiai és egyéb fesztiválok, rendezvények).

n) A Szövetség hozzá kíván járulni ahhoz, hogy a magyar lakosság rekreációs tevékenységén keresztül, a szabadidő egészséges és hasznos eltöltésével felzárkózzon az Európai Unió szabadidő és sport kultúrájához segítve ezzel a horgászturizmus növekedését.

A Szövetség, mint közhasznú szervezet gazdasági, vállalkozási tevékenységet, csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve –másodlagosan végez-.
Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

A Szövetség, mint közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

Az Ectv. 32.§ (1) bekezdése értelmében a Szövetség a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrással rendelkezik, továbbá megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható az alábbiak szerint:
Megfelelő erőforrás
Ectv.32.§ (4) bekezdése értelmében:
a.) a Szövetség átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot

Megfelelő társadalmi támogatottság
Ectv. 32.§ (5) bekezdése értelmében:
c.) a Szövetség közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz önkéntes tevékenységet végző személy segíti a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően.

A Szövetség tagjai

4.§.

1) A Szövetségi tagsági viszony írásos kérelem alapján, az Elnökség elfogadó határozatával keletkezik.

2) A Szövetség tagjai lehetnek: az egyesülési jogról szóló hatályos törvény alapján alakult, a Bíróságon nyilvántartásba vett horgászegyesület és horgászcélú tevékenységet folytató társadalmi szervezet.

3) A Szövetség tagjai a Küldöttközgyűlés által megállapított tagdíjat fizetik.

4) A Szövetségnek a (2) bekezdésben említett és más jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli társaságok pártoló tagjai is lehetnek. A pártoló tag jogait és kötelezettségeit együttműködési megállapodás rögzíti, mely az Elnökség jóváhagyásával válik hatályossá.

5) A Szövetség tagjainak önállóságát a Szövetséghez való tartozás nem korlátozza.

6) A tagszervezetek tagsági viszonyból eredő jogai:

a. a tagszervezetek küldöttei részt vehetnek a Szövetség önkormányzati szerveiben, választhatnak és választhatók a Szövetség bármelyik szervébe és tisztségére,

b. igénybe vehetik a Szövetség szolgáltatásait,
c. javaslatokat és indítványokat tehetnek a Szövetség szerveihez, felvilágosítást kérhetnek a Szövetség bármely tevékenységéről és igényelhetik, hogy a Szövetség érdekükben eljárjon,

d. a tudomásra jutástól számított 30 napon belül az illetékes bíróság előtt megtámadhatják a Szövetség bármelyik szervének törvénysértő határozatát.

7) A tagszervezetek tagsági viszonyából eredő kötelességei:

a. alapszabály megtartása,
b. tagdíj megfizetése,
c. a Szövetség célkitűzéseinek megvalósítása érdekében vállalt kötelezettségek teljesítése.

8) A tagsági viszony megszűnik:

- a Bíróság a tagszervezetet feloszlatja, illetve megszűnését megállapítja, s a szervezetet a nyilvántartásból törli.

- A tagszervezet jogutód nélkül megszűnik
- A Szövetség megszűnik
- A tagszervezet kilép a Szövetségből
- Az Elnökség a tagszervezetet kizárja.

9) A Szövetségből a naptári év utolsó napjával lehet kilépni. A kilépési szándékot írásban legkésőbb a tárgyév szeptember 30. napjáig kell közölni a Megyei Szövetséggel.

10) Az Elnökség a tagot kizárhatja a Szövetségből, ha a tag az Alapszabályban megállapított kötelezettségének nem tesz eleget határidőben, az Elnökség írásban felszólítja, hogy kötelezettségét a kézhezvételtől számított 30 napon belül teljesítse, és egyben figyelmezteti a mulasztás következményeire. Ha a tag ezek után a megadott határidő alatt sem tesz eleget kötelezettségének, az Elnökség határozattal kizárja. A kizárást megállapító határozat ellen a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül a Szövetség küldöttközgyűléséhez lehet benyújtani a fellebbezést, melynek halasztó hatálya van.

II.

A Szövetség szervei
5.§.

(1) A Szövetségnek önkormányzati és ügyintéző szervei vannak.

(2) Önkormányzati szervek: a Küldöttközgyűlés, Elnökség, a Felügyelő Bizottság és a bizottságok.

(3) Ügyintéző szervezet: a Szövetségi iroda.

Önkormányzati szervek 

A.
Küldöttközgyűlés

6.§.

A Szövetség legfelsőbb szerve a tagok képviselőiből álló Küldöttközgyűlés, amely a szövetségi élet minden kérdésében dönthet. A Küldöttközgyűlés ülésein a jogi személy tagok küldöttjeik útján vesznek részt.

(1) A Küldöttközgyűlés küldötteit a tagegyesületek Alapszabályuk szerint választják.
Az 500 taglétszám alatti egyesületek egy küldöttet, az ennél nagyobb létszámúak minden megkezdett 500 tag után további 1-1 küldöttet választhatnak.
(2) A Küldöttközgyűlésen csak a tagegyesületek által választott küldöttek rendelkeznek szavazati joggal.

(3) A Szövetség Küldöttközgyűlésében a tagegyesületek küldöttei egyenlő jogokat élveznek, minden küldöttnek egy szavazata van.

(4) Szavazati joggal felruházott küldöttnek tekintendő az a személy, akit az Alapszabály által felruházott testület küldöttként megválasztott és a megválasztó szervtől a szavazati jog gyakorlására a polgári jog előírásainak megfelelő írásbeli meghatalmazást kapott.

(5) A küldöttközgyűlés rendes és rendkívüli lehet.

(6) A rendes Küldöttközgyűlést évente kötelezően egyszer össze kell hívni.

(7) Rendkívüli küldöttközgyűlést kell összehívni a tagok legalább egyharmada által aláírt kérelemre, melyben megjelölik az összehívás okát és célját.
A Küldöttközgyűlést össze kell hívni, ha azt a területileg illetékes bíróság elrendeli, az Elnökség vagy a Felügyelő Bizottság kezdeményezi.

(8) A küldöttközgyűlést a Szövetség elnöke, akadályoztatása esetén alelnöke, ez utóbbi akadályoztatása esetén a rangidős elnökségi tag hívja össze. A küldöttközgyűlés összehívására jogosult személy, illetve tisztségviselő dönt arról, hogy az ülésre a tagokon kívül kit –mely szervek képviselőit- hívja meg.
Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. A közgyűlésen résztvevők egyszerű szótöbbséggel további indítványok napirendre tűzését határozhatják el.
A Küldöttközgyűlés ülései nyilvánosak.

(9) A Küldöttközgyűlés akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele az ülésen megjelent.
Ha a Küldöttközgyűlés nem határozatképes, megismételt ülést kell tartani. A megismételt ülést legkorábban a határozatképtelen ülést követő 1 órán belül, változatlan napirendi pontokkal kell összehívni. A megismételt közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.
A határozatképtelen közgyűlés az eddig megjelölt feltételek esetén is csak akkor válik határozatképessé, ha erre a tagok figyelmét a meghívóban előre felhívják.
A Közgyűlésen az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök, vagy a küldöttközgyűlés által megválasztott levezető elnök elnököl,
A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a közgyűlés elnöke és a közgyűlésen az elnök által felkért 2 tag hitelesít.

(10) A Közgyűlés döntéseit általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az a javaslat tekintendő elfogadottnak, amelyre a levezető elnök szavazott.

(11) Titkos szavazást kell tartani:

- ha a jelenlévő tagok egyharmada bármely kérdés eldöntésére ezt a szavazati módot javasolja,

- az elnök, az alelnök, az ügyvezető igazgató, Elnökség tagjai, a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai, bizottságok elnökei, továbbá az országos képviseleti szervbe delegáltak megválasztásakor,

- egyéb személyi kérdések eldöntése esetén, ha több jelölt van.

A tisztségviselők megválasztásánál – ismételt szavazás esetén- az a jelölt tekintendő megválasztottnak, aki a leadott érvényes szavazatok többségét kapta.
A tisztségviselőkre a Küldöttközgyűlés által a megválasztott /3-5 tagú/ Jelölő Bizottság tesz javaslatot.
A tisztségviselők személyére a Küldöttközgyűlés bármelyik küldöttje is javaslatot tehet, javasolt személyek akkor válnak jelöltté, ha megkapják a szavazásra jogosultak legalább egyharmadának szavazatát.

(12) A küldöttközgyűlés tagjainak, minősített – kétharmados - többségű szavazataránya szükséges, a Szövetség feloszlásának, vagy más társadalmi szervezettel való egyesülésének elhatározásához, a tisztségviselők megválasztásához és felmentéséhez.

(13) A küldöttek több mint felének nyílt szavazáson leadott szavazata szükséges az Alapszabály, a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásához, és módosításához.

(14) A Küldöttközgyűlés döntéseit, valamennyi küldött és az érintettek tudomására kell hozni, 15 napon belül írásban –igazolható módon-, postai úton, valamint a Szövetség székhelyén kifüggeszteni és honlapjára felrakni. A Szövetség hivatalos honlapjának címe: www.villantomagazin.com. A döntések érintettekkel való közlése az ügyvezető igazgató feladata. A közgyűlés határozatairól nyilvántartást kell készíteni, azokat a közgyűlési határozatok könyvébe be kell vezetni, amelyből megállapítható a döntések tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye). A nyilvántartás vezetése az ügyvezető utasítása alapján kijelölt személy (a Szövetségi Iroda titkárságvezetője) feladata.

(15) A Küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) az Alapszabály megállapítása és módosítása,
b) az éves költségvetés, a közhasznú szervezet éves beszámolójának jóváhagyása, egyszerű szótöbbséggel
c) A Szövetség tulajdonát képező évi 10 millió Ft-ot meghaladó: ingatlan vagyon megterhelése, elidegenítése és hitelfelvétel.

d) a Szövetség szerveinek tevékenységére vonatkozó főbb irányelvek megállapítása,

e) az Elnökség, és a Felügyelő Bizottság éves beszámolójának a megtárgyalása, elfogadása,

f) a Szövetség céljai megvalósításáért végzett munka elismerésére kitüntetés (plakett, jelvények, stb.) alapítása,
g) más szervezettel való egyesülés és feloszlás kimondása,

h) a tisztségviselők és egyéb önkormányzati szervek vezetőinek s tagjainak megválasztásához létrehozandó munkabizottságok megalakítása,

i) a Szövetség tisztségviselőinek és önkormányzati szerveinek megválasztása, illetve felmentése,

j) az éves tagdíj megállapítása,

k) a döntés a Szövetség képviseletéről a más horgászcélú szervezetekben, valamint a gazdálkodási vállalkozásokban és társulásokban való részvételről,

l) döntés a Szövetség megszűnése esetén a vagyon sorsáról.

B.

Elnökség

7.§.

(1) A Szövetség általános hatáskörű végrehajtó szerve a 10 tagú Elnökség.

(2) Az Elnökség tagjai: a Küldöttközgyűlés által választott elnök, alelnök, 7 tag és az ügyvezető igazgató.

(3) Az Elnökség:

a) figyelemmel kíséri és segíti a megyében működő tagegyesületek tevékenységét, ellátja érdekképviseletüket,

b) dönt a Küldöttközgyűlés összehívásáról, és előkészíti annak tárgysorozatát.

c) kapcsolatot tart fenn a tagegyesületek felügyeletét ellátó szervekkel, az érdekelt hatóságokkal és szakhatóságokkal, más Államigazgatási szervekkel, tájegységi társadalmi szervekkel, valamint a területén működő Halászati szervezetekkel,

d) gazdálkodik a Küldöttközgyűlés által megállapított költségvetés kereteiben és gyakorolja a költségvetés rovatai közötti átcsoportosítást, a költségvetés maximum 15 % erejéig. A 15 %-ot meghaladó költségvetési átcsoportosítás esetén a Küldöttközgyűlés összehívása szükséges.

e) szervezi a kezelésben lévő vízterületeken a halgazdálkodást és haltermelést,
f) dönt a kezelésben lévő horgászvizek, horgásztanyák rendjéről, területi jegyek árairól, a horgásztanyák, szolgáltatások igénybevételi díjáról,

g) dönt a kitüntetések adományozásáról, a tisztségviselők és társadalmi aktívák jutalmazásáról,

h) ellátja –a küldöttközgyűlés által jóváhagyott – Szervezeti és Működési
szabályzatban hatáskörébe utalt egyéb feladatokat.

i) dönt a tagegyesületek felvételéről, kizárásáról
j) elfogadja a Szövetség évenkénti versenynaptárát
k) Üléseit szükség szerint, de legalább évente kétszer tartja.
l) Ülésein részt vehet: a Felügyelő Bizottság elnöke – akit tanácskozási joggal meg kell hívni -, valamint az egyes napirendi pontokhoz az elnök által meghívott szakértők. A testületek ülése nyilvános.

m) Az Elnökség döntéseit, valamennyi Elnökségi tag és az érintettek tudomására kell hozni, 15 napon belül írásban – igazolható módon - postai úton, valamint a Szövetség székhelyén kifüggeszteni és honlapjára felrakni. A Szövetség hivatalos honlapjának címe: www.villantomagazin.com. A döntések érintettekkel való közlése az ügyvezető igazgató feladata. Az Elnökségi ülés határozatairól nyilvántartást kell készíteni, azokat az Elnökségi határozatok könyvébe be kell vezetni, amelyből megállapítható a döntések tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye). A nyilvántartás vezetése az ügyvezető utasítása alapján kijelölt személy (a Szövetségi Iroda titkárságvezetője) feladata.

A Küldöttközgyűlés, az Elnökségi ülés, valamint az ügyintéző és képviseleti szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója {Ptk.685.§b) pont}, élettársa (a továbbiakban együtt hozzátartozó) a határozat alapján
a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a Szövetség cél szerinti juttatásai keretében bárki által megállapított megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szövetség által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

C.

A Felügyelő Bizottság

8.§.

1) A Felügyelő Bizottság a Szövetség, törvényes működését felügyelő ellenőrző szerv. Tevékenységéért a Küldött közgyűlésnek tartozik felelősséggel. A Bizottság elnökét és két tagját a Küldöttközgyűlés 5 éves ciklus időtartamára választja meg, az összeférhetetlenség szabályainak figyelembe vételével A Felügyelő Bizottság tagjai a Szövetségben más tisztséget nem tölthetnek be.

Ectv. 38.§ (3) bekezdése értelmében Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a.) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve a szövetség legfőbb szerveinek azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
b.) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyba áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c.) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a szövetség által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott alapcél szerinti juttatást-, illetve
d.) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója

(2) A Felügyelő Bizottság ellenőrzi:

a) A Szövetség Alapszabály szerinti működését,
b) A jogszabályok előírásainak megtartását,
c) A költségvetés végrehajtását,
d) A gazdálkodás rendszerére vonatkozó szabályok betartását, a Szövetség kezelésében lévő vagyon működtetését,

e) A küldöttközgyűlés által létesített pénzügyi alapok felhasználásának szabályszerűségét,

f) A vezető testületek határozatainak végrehajtását,

g) A Felügyelő Bizottság ellenőrzéseiről jegyzőkönyvet készít. Ellenőrzései során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a munkavállalóktól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe, irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
(3) A Felügyelő Bizottság tevékenységét testületileg, illetve legalább két tagja útján látja el. Vizsgálatához szükség esetén szakértőket is igénybe vehet.

(4) Ha Felügyelő Bizottság a Szövetség szerveinél hiányosságot állapít meg, annak súlyától függően a következő intézkedéseket teszi:

- kisebb hiányosságokra írásban hívja fel a figyelmet.

- súlyosabb hiányosságok esetén megállapításairól tájékoztatja az illetékes testületet, vagy annak vezetőjét és intézkedések megtételét kezdeményezi. Ha a javasolt intézkedések megtétele testületi hatáskörbe tartozik és a testület összehívására jogosult szerv /személy/ a testületet 30 napon belül nem hívja össze, a testület összehívásáról a Felügyelő Bizottság intézkedhet.

(5) A Felügyelő Bizottság szükség szerint ülésezik, összehívásáról az elnök gondoskodik, ugyancsak ő látja el a Felügyelő Bizottsági ülést levezető teendőket is. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

D.

Bizottságok

9.§.

(1) A Szövetség céljainak megvalósítására, feladatainak ellátására a Küldöttközgyűlés
bizottságokat hozhat létre.

- A bizottságok létrehozásakor meg kell határozni annak feladatát, hatáskörét,
valamint működésének időtartamát.

2) A Bizottságok minimális létszáma 3 fő. A bizottságok elnökének és a bizottsági tagoknak felkérhető személyek köre nem esik korlátozás alá, kivéve a 8.§. (1) bekezdését, de a bizottságokban a tagszervezeti tagoknak többséget kell biztosítani.

3) Az Etikai kérdések és panaszok kivizsgálására – egyszeri (ideiglenes)-Munkabizottságot hozhat létre az Elnökség, melynek Elnökét és tagjait a Szövetség Elnöke kéri fel és bízza meg.

4) A Szakbizottságok elnökeit a Jelölő Bizottság javaslata alapján a Küldöttközgyűlés választja, tagjait a Szakbizottság vezetőjének javaslata alapján az Elnökség kéri fel, és bízza meg.

5) Egyéb kérdésekben a bizottságok maguk határozzák meg működési rendjüket.

III.

Az önkormányzati szervek működési szabályzata

10.§.

1) A Szövetség tagja a Magyar Országos Horgász Szövetségnek.
2) A Szövetség működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a Sporthorgász Egyesületek Sz-Sz-B. Megyei Szövetségének székhelyén – a Szövetség elnökével előzetesen egyeztetett időpontban – bárki betekinthet, azokról saját költségre másolatot készíthet.

3) A Szövetség saját honlapján, a www.villantomagazin.com honlapon nyilvánosságra hozza a Szövetség szolgáltatásainak igénybevételi módját, a támogatási lehetőségeket, működés módját, illetve azok mértékét és feltételeit, valamint a működésről készült szakmai-pénzügyi beszámolót.

4) A Szövetség által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.

IV.

Tisztségviselők
11.§.

(1) A megyei Szövetség tisztségviselői:
- Elnökség tagjai,
- a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai,
- a Szakbizottságok elnökei,
- a MOHOSZ-ban a Szövetséget képviselő küldöttek,
(2) Vezető tisztségviselők (elnök, alelnök, ügyvezető igazgató) nem lehetnek egymással közeli hozzátartozók, (Ptk. 685.§.b)pont), továbbá az elnök, alelnök nem állhatnak munkaviszonyban a Szövetséggel.

(3) A tisztségviselők megbízatása az 5 éves ciklust követő választásokig tart és az őket megbízó testületeknek tartoznak felelőséggel, az ügyvezető igazgató kivételével. Tevékenységüket társadalmi munkában végzik, az ügyvezető igazgató kivételével, aki munkaviszonyban látja el tevékenységét, és rá a Munka Törvénykönyve szabályai vonatkoznak. Tisztségviselővé –az ügyvezető igazgató kivételével- csak tagszervezeti tag választható.

(4) A tisztségviselő mandátuma megszűnik:
a) a mandátum időtartamának lejáratával,
b) lemondással,
c) a tisztségviselő felmentésével,
d) a tisztségviselő halálával,
e) a tagszervezet tagsági viszonyának megszűnésével,
f) az ügyvezető igazgató munkaviszonyának megszűnésével,
g) A tisztségviselő egyesületi tagsági viszonyának megszűnésével.
(5) A Szövetség tisztségviselőjévé csak teljes cselekvőképességű magyar állampolgár választható, aki nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától, és valamelyik tagszervezethez tartozó horgászegyesület tagja, valamint aki a hal fogásával, gyűjtésével kapcsolatban bűncselekményt nem követett el, és nem volt halvédelmi bírsággal sújtva.

(6) Ectv. 39.§ értelmében: A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezetője tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
a.) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b.) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c.) amellyel szemben az állami adó – és vámhatóság üzletzárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletzárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d.) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

Az elnök, az alelnök

12.§.

(1) A Szövetség elnöke:

- Az Elnökség határozata, illetve az Alapszabály 6. §. (6, 8) bekezdése alapján összehívja a Küldöttközgyűlést, ellátja az üléselnöki teendőket,

- Az Alapszabály 7.§. (3) kezdésében írt esetekben összehívja az Elnökség üléseit, ellátja az üléselnöki teendőket,

- képviseli a Szövetséget,
- gyakorolja az ügyvezető igazgató felett a munkáltató jogokat,

- összehangolja a döntés-előkészítő tevékenységet és ellenőrzi a Küldöttközgyűlés és az Elnökség határozatainak és állásfoglalásainak végrehajtását

(2) A Szövetség elnökét – akadályoztatása esetén, rendkívüli esetben, vagy mulasztása esetén az alelnök helyettesíti.

Az ügyvezető igazgató

13.§.

(1) Az ügyvezető igazgató:

a) biztosítja a testületi szervek működésének feltételeit,
b) gondoskodik a Küldöttközgyűlés és az Elnökség ülésére kerülő előterjesztések elkészítéséről, a határozatok nyilvántartásáról, végrehajtásuk megszervezéséről, a végrehajtás ellenőrzéséről,

c) segíti és összehangolja a bizottságok munkáját,
d) egyszemélyi felelős vezetőként irányítja a Szövetségi irodát, a Szövetség alkalmazottjainak munkáját, gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat,

e) a Szövetségi iroda ügyrendje alapján elkészíti a Szövetségi iroda belső szabályzatait,

f) ellátja a vagyonkezelési és gazdálkodási szabályzatban hatáskörébe utalt feladatokat,

g) gondoskodik és felelősséggel tartozik a Szövetség vagyoni eszközeinek szabályszerű, költségvetésben meghatározott célú felhasználásáról,

h) képviseli a Szövetséget,
i) gondoskodik a tagszervezetekről készült nyilvántartások vezetéséről, a választott testületi tagok nyilvántartásáról,

j) utalványozási jogkört gyakorol,
k) működteti a Szövetség információs rendszerét
l) egyéb itt nem részletezett feladatait, valamint kötelezettségeit és jogkörét a Szövetség elnökével kötött Munkaszerződés szabályozza, a Munka törvénykönyve alapján.

(2) Az ügyvezető igazgató (1) bekezdésében meghatározott feladatait akadályoztatása esetén az általa tartós akadályoztatása esetén pedig az Elnökség által megbízott személy látja el. Az akadályoztatás akkor minősül tartósnak, ha az akadály előreláthatólag több mint 30 napon keresztül fenn áll. Amennyiben a tartós akadályoztatás meghaladja a 90 napot, abban az esetben a Küldöttközgyűlés következő ülésén dönt az ügyvezető igazgatói feladatok ellátásáról.

V.

Ügyintéző szervezet Szövetségi iroda

14.§.

(1) A megyei önkormányzati szervek működésével járó operatív feladatokat az ügyvezető szervezet: a Szövetségi iroda látja el.

(2) A Szövetségi iroda Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint ügyrendjét az ügyvezető igazgató javaslata alapján az Elnökség hagyja jóvá.

(3) A Szövetségi iroda vezetője az ügyvezető igazgató.

VI.

A Szövetség képviselete
15.§.

(1) A Szövetség törvényes képviselője az elnök, alelnök, és az ügyvezető igazgató.

(2) A tagszervezet képviselője, a megyei Elnökség tagja, vagy az iroda alkalmazottja csak írásbeli meghatalmazás alapján láthatja el a Szövetség képviseletét.

(3) A képviseletre jogosító írásbeli meghatalmazást a Szövetség elnöke, alelnöke, és az ügyvezető igazgató adhat.

VII.

A Szövetség jogi személyisége és vagyona

16.§.

(1) A Szövetség jogi személy.

(2) A Szövetség vagyonát: ingatlanok, és ingóságok értékpapírok, készpénz, gazdasági társaságok, gazdasági társaságokban vagyonrészek, halászati és egyéb vagyon értékű jogok és követelések alkotják.

(3) A Szövetség bevételei: tagdíjak, és más gazdálkodási tevékenységből származó bevételek, kamatok, adományok, továbbá a Szövetség Alapszabály-szerű tevékenységéből származó egyéb bevételek és az esetenkénti támogatások.
(4) A Szövetség tartozásaiért saját vagyonával felel. a tagok a tagdíj fizetésén túl a Szövetség tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

(5) Jogutód nélküli megszűnést kivéve a (2-3.) pontban felsorolt vagyon nem osztható fel.

(6) A vagyonkezelés szabályait a vagyonkezelési és gazdálkodási szabályzat tartalmazza.

(7) A Szövetség befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzat készítési kötelezettsége nincs.

(8) A Szövetség az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével – csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni.

(9) A Szövetség, mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.
A Szövetség a vezető tisztségviselőt (az ügyvezető igazgató kivételével), a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

(10) A Szövetség váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

(11) A Szövetség vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel; az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.

(12) A Szövetség irányadó beszámolási és nyilvántartási szabályokra 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról vonatkozó §- ai az irányadók.
A Szövetség köteles közhasznúsági jelentését a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról vonatkozó §-ai szerint nyilvánosságra hozni, letétbe helyezni, illetve saját honlapján a tárgyévet követő 2. év végéig közzétenni.

(13) A Szövetség könyvvezetése kettős könyvvitel rendszerében magyar nyelven, forintban történik. (Ectv.29.§. 1)

A Szövetség beszámolója tartalmazza az Ectv.29.§.2-3.) pontja értelmében:
a) a mérleget (egyszerűsített mérleg)
b) az eredménykimutatást
c) a kiegészítő mellékletet
d) a közhasznúsági mellékletet.


A kiegészítő melléklet tartalmazza az Ectv. 29.§.4-5.) pontja szerinti:
a) a támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegeket, támogatásonként,
b) a támogatási program keretében kapott visszatérítendő támogatásra vonatkozó részletezett adatokat
c) főbb tevékenységeket és programokat

A közhasznúsági melléklet tartalmazza:
a) a szervezet által végzett közhasznú tevékenységeket, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, a közhasznú jogállás megállapításához szükséges adatokat, mutatókat,
b) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
c) a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását,
d) a vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását.

VIII.

A Szövetség felügyelete

17.§.

(1) A Szövetség működésének törvényességi felügyeletét az Ügyészség látja el.

(2) A Szövetség jogszabályi feltételhez kötött, vagy abban szabályozott tevékenysége felett a felügyeletet a tevékenységi körnek megfelelő Állami szerv gyakorolja a hatósági ellenőrzés általános szabályai szerint.

IX.

Záró rendelkezés
18.§.

(1) A Szövetség megszűnik, ha:

  • feloszlását a Küldöttközgyűlés elhatározza,
  • más társadalmi szervezettel való egyesülését a Küldöttközgyűlés kimondja,
  • az arra jogosult szerv feloszlatja, illetve megszűnését megállapítja,
  • a tagok létszáma 1 tagra csökken.

Az (a) és (b) pontokban meghatározott bármely érvényes határozat meghozatalához valamennyi, tehát az összes küldött több mint kétharmadának igenlő szavazata szükséges.

A Szövetség megszűnése, feloszlása, vagy feloszlatása esetén a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról II. fejezet 9. §. – 10. §. foglaltak az irányadók.

A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.

(2) Az egységes szerkezetbe foglalt jelen Alapszabály szövegét a Szövetség Küldöttközgyűlése a 2013. február 02. napján megtartott ülésén K-III-7/2013.számú határozatával fogadta el, és az elfogadásának napján lép hatályba.

(3) A Szövetség 2012. augusztus 11.-én elfogadott és többszörösen módosított Alapszabálya jelen Alapszabály hatályba lépésével egyidejűleg hatályát vesztette.


Nyíregyháza, 2013. február 2.

 

Virág Imre elnök                                                    Fesztóry Sándor ügyvezető igazgató

 

Az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabálynak az Alapszabály-módosítások alapján hatályos tartalmának.

 

 

Információ

Panaszával, észrevételeivel keresse Vízirendészeti Rendőrőrseinket:

Vízirendészeti Rendőrőrs Tokaj
Cím: 3910, Tokaj, Széchenyi sétány 9/B.
Telefon: 47/352-677
BM telefon: 30/66-39-576

Vízirendészeti Rendőrőrs Vásárosnamény
Cím: 4800 Vásárosnamény, Wammala út 1-3.
BM telefon: 03-32/63-19

Új hirdetések...
A nap vicce

A horgász horgászik a Dunában, és kifogja az aranyhalat. Az aranyhal: Teljesítem 3 kívánságod... csak ne dobj vissza!

Látogatottság

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterMa:52
mod_vvisit_counterTegnap:721
mod_vvisit_counterEzen a héten:2603
mod_vvisit_counterMúlt héten:5225
mod_vvisit_counterE hónapban:15370
mod_vvisit_counterMúlt hónapban:9249
mod_vvisit_counterÖsszes látogató:4383102

Megosztás Facebook-on

Közreműködő szervezet neve:
KVVM Fejlesztési Igazgatóság
Irányító hatóság:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Környezeti nevelés általános iskolákban különös tekintettel a vizek élővilágára


Magyarország horgászhalai

 Afrikai harcsa  Amur  Angolna  Balin  Bodorka
 Compó  Csuka  Dévérkeszeg  Domolykó  Ezüst kárász
 Fehér busa  Fekete sügér  Garda Harcsa Jász keszeg
 Kárász  Karika keszeg Kecsege Kősüllő Küsz
 Márna  Menyhal Nemes ponty  Nyúrga ponty  Pettyes busa
Sebes pisztráng Süllő Tőponty Törpeharcsa Koi ponty

Szavazások

Kedvenc halételem
 

Küldjön be horgászhírt!

Itt közvetlenül küldhet be cikket/horgászhírt oldalunkra...
E-mail:
Cím:
Szöveg:
Írja be az eredményt: 5+8=?

Villantó Magazin

 

 

Időjárás


GYengénlátóknak Rekordhalak Villantó Magain Szolunáris Apróhirdetés Játék

Hirdetések 
= Ad with Photo

Ki olvas minket

Oldalainkat 21 vendég böngészi

Statisztika

Tagok : 2
Tartalom : 577
Webcímek : 10
Tartalom találatai : 6446958